Všeobecné obchodní podmínky platformy MerXu 

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

Toto jsou všeobecné smluvní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „VOP“) pro uživatele platformy merXu provozované zejména na doméně www.merxu.com (a jejích poddoménách) společností MerXu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319 (dále také jen „Poskytovatel“).

 

1. Definice používaných pojmů:

 

„Podmínky“ nebo „VOP“ znamenají tento dokument, kterým se upravují pravidla a podmínky využívání služeb poskytovaných Poskytovatelem. Podmínky jsou v českém jazyce a jsou dostupné na webové adrese merxu.com k nahlédnutí a také ve formátu, který umožňuje stažení a uložení souboru (.pdf). Pokud není výslovně uvedeno jinak, tyto Podmínky upravují pravidla a podmínky využívání platformy merxu.com.cz a mobilní aplikace MerXu provozovaných Poskytovatelem.

 

„Poskytovatel“ znamená společnost MerXu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319, která je poskytovatelem a provozovatelem platformy merXu v České republice. Když se v těchto Podmínkách používá zájmeno „my“, znamená to Poskytovatele.

 

„MerXu“ nebo „Platforma“ je online obchodní platforma dostupná na merxu.com, Platforma je užívána prostřednictvím uživatelského Účtu.  Užívání platformy je možné výhradně pro registrované uživatele na základě předplatného.

 

„Uživatel“ – Uživatelem se stanete, když si v souladu s těmito Podmínkami zaregistrujete Účet na merXu. V těchto Podmínkách používáme se stejným významem jako Uživatel také také výraz „Klient“. Uživatel může být jak „Prodávající“, tak „Kupující“.

 

„Účet“ – je Uživateli zřízen po Registraci a přihlášení na Platformu. Funkce MerXu jsou k dispozici prostřednictvím Účtu. Prostřednictvím Účtu je také možné realizovat transakce na platformě merXu.

 

„Registrace“ znamená proces vyplnění registračního formuláře na Platformě, po jehož dokončení bude založen Váš Účet.Abyste mohli projít procesem Registrace u MerXu, je  třeba poskytnout veškeré požadované informace o sobě nebo o Vaší společnosti a zřídit si přihlašovací jméno a heslo, prostřednictvím nichž budete poté přistupovat ke svému Účtu.

 

„Verifikace“ znamená proces ověření registrovaného účtu, které provádí Poskytovatel za účelem zajištění autenticity a bezpečnosti všech Uživatelů.

 

„Aktivace“ znamená proces autorizace registrovaného účtu, při němž jsou Uživateli zpřístupněny funkce MerXu a Uživatel tak může začít naplno využívat svůj Účet u MerXu.

 

„Smlouva“ je smlouva o užívání platformy MerXu uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Tato Smlouva se řídí těmito Podmínkami.

 

„Produkt“ je věc nebo služba, která je předmětem Nabídky, přičemž Produkt, u nějž Prodávající zajistil personalizaci/přizpůsobení dle požadavků Kupujícího je považován za samostatnou věc (odlišnou od původního Produktu).  

 

„Nabídka“ je návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených Prodejcem, který obsahuje zejména detailní informace o Produktu dostatečné k dokončení Transakce.

 

„Transakce“ znamená proces uzavření a realizace kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím platformy MerXu.

 

„Platební systém“ je externí poskytovatel platebních služeb spolupracující s Platformou nebo Poskytovatelem.

 

„Obsah“ jsou materiály (grafické, textové, video) umístěné na Platformu Uživateli, včetně katalogů Produktů, specifikací Produktů a databází zpřístupněných Uživateli, které tvoří základ pro vytvoření Nabídky.

 

„Nabídky/žádosti o nabídku/požádat o nabídku“ jsou funkce MerXu usnadňující smluvním stranám sjednat co nejlepší podmínky Transakce, včetně stanovení kupní ceny, způsobu přepravy, termínu platby nebo úpravy Produktu (personalizace/přizpůsobení).


„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

„Autorské právo“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a související právní předpisy.

“Nařízení” znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti online zprostředkovatelských služeb pro podnikatelské uživatele.

„ZSIS“ znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

„ZOHS“ znamená zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

 

2. Technické podmínky nezbytné pro používání platformy MerXu

 

K používání platformy MerXu je nezbytné mít:

 

  • připojení k internetu, správně nakonfigurovaný prohlížeč podle standardů Opera, Firefox, Chrome nebo Microsoft Edge v nejnovější verzi,
  • rozlišení obrazovky alespoň 1024x768,
  • povolené přijímání „cookies“,
  • povolenou podporu JavaScriptu a
  • aktivní e-mailový účet.

 

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PLATFORMY A REALIZACE TRANSAKCÍ 

 

  1. Obecná ustanovení

 

1.1. Pokud se přihlásíte k platformě MerXu, potvrzujete, že znáte a přijímáte naše smluvní Podmínky. To také znamená, že jste s námi uzavřeli Smlouvu.

 

1.2. Jako Uživatel udělujete Poskytovateli oprávnění, aby Vám zasílal informace související s Transakcemi a to na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.

 

1.3. Do 31. prosince 2021 (včetně) je používání MerXu zdarma. Délka období bezplatného užívání může být ze strany Poskytovatele prodloužena a Uživatelé budou v takovém případě včas informováni.

 

1.4. Od 1. ledna 2022 bude používání MerXu zpoplatněno (s možností Uživatelů zvolit si typ předplatného). Informace o typech předplatného a poplatcích za budou zveřejněny na webových stránkách MerXu s dostatečným předstihem v délce alespoň o 21 dní před zpoplatněním Platformy, a budou též zaslány Uživatelům e-mailem.

 

1.5. V období od zveřejnění informací o jednotlivých typech předplatného a poplatcích do konce období bezplatného užívání (31. prosince 2021) bude mít Uživatel možnost vybrat si typ předplatného nebo smazat svůj Účet postupem uvedeným v čl. V Podmínek. V případě smazání Účtu do 31. prosince 2021 (respektive do konce období bezplatného užívání, bude-li shora uvedeným postupem prodlouženo) nebude Uživatel povinen hradit žádné poplatky za dosavadní užívání Platformy.

 

1.6. Od 1. ledna 2022 (respektive od prvního dne po konci období bezplatného užívání, bude-li shora uvedeným postupem prodlouženo) budou Uživateli účtovány poplatky podle typu předplatného zvoleného Uživatelem v panelu nastavení. Pokud si Uživatel před tímto dnem nevybere typ předplatného ani nesmaže shora uvedeným postupem svůj Účet, bude mu automaticky zvolen typ předplatného s nejnižší pravidelnou platbou. Poskytovatel upozorní e-mailem Uživatele na nutnost rozhodnout se o typu předplatného do konce období bezplatného užívání.

 

1.7. MerXu zakazuje umisťování nezákonného obsahu (včetně komentářů). Očekáváme, že budete dodržovat zákonná ustanovení a jednat v souladu s dobrými mravy tak, aby vaše jednání nepříznivě neovlivnilo bezpečnost fungování Platformy ani jinak nepoškozovalo naše Uživatele a partnery. Respektování práv našich Uživatelů, partnerů a třetích osob je pro nás obzvláště důležité.

 

1.8. Uživatel se zavazuje, že nebude prodávat Produkty, které porušují platné předpisy v českém právním systému a v právních systémech Uživatelů, kteří jsou účastníkem Transakce. Uživatel se zavazuje, že nebude prodávat Produkty, které porušují práva jiných osob (zejména práva duševního vlastnictví).

 

1.9. Pokud dostaneme oficiální oznámení o protiprávním uchovávání osobních údajů, podnikneme opatření, abychom okamžitě zabránili přístupu k těmto údajům.

 

1.10. Na Platformě se může vyskytovat reklamní obsah.

 

1.11. Uživateli Platformy mohou být:

 

a) podnikající fyzické osoby, nebo
b) právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, nebo
c) stát (ve smyslu § 21 OZ a § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění).

 

2. Uživatelský účet

 

2.1. Používání platformy MerXu je možné po registraci účtu v souladu s těmito podmínkami. Aktivace vám umožní zadávat a přijímat objednávky Produktů prostřednictvím MerXu.

 

2.2. Účet si můžete vytvořit vyplněním formuláře dostupného na merxu.com (prostřednictvím Registrace).

 

2.3. Údaje, které od Vás potřebujeme při Registraci, jsou následující: celou Vaší obchodní firmu (obchodní jméno), úplná adresa vašeho sídla (včetně státu), e-mailová adresa a telefonní číslo, IBAN Vašeho bankovního účtu a přihlašovací jméno a přístupové heslo, které si sami vytvoříte při Registraci.

 

2.4. Kromě poskytnutí výše uvedených údajů je pro založení Účtu nezbytné potvrzení přijetí těchto Podmínek – to je možné při vyplňování registračního formuláře. Po odeslání vyplněného formuláře obdržíte od MerXu zprávu – prostřednictvím odkazu pro aktivaci Účtu obsaženém v této zprávě si můžete nastavit heslo pro přístup ke svému Účtu a potvrdit svou Registraci. Tímto okamžikem uzavíráte s Poskytovatelem Smlouvu.

 

2.5. Nezapomeňte, že jste povinni aktualizovat každou změnu údajů poskytnutých při Registraci Účtu, např. změnu Vašeho sídla. Změnu provedete v nastavení účtu.

 

2.6. Za účelem ochrany bezpečnosti všech Uživatelů Vaše údaje ověříme. Požádáme vás o verifikační převod peněz za účelem Verifikace Vašeho Účtu, po níž bude Váš účet schválen a následně Vám bude převedená částka v plné výši vrácena. Můžeme požadovat i jinou formu Verifikace.

 

2.7. Svůj Účet na MerXu můžete zpřístupnit zaměstnancům uvedeným na panelu klienta. Používáním této funkce prohlašujete, že Vámi uvedení zaměstnanci jsou oprávněni zastupovat Vaši společnost nebo Vás jako podnikající fyzickou osobu a uzavírat smlouvy jejím jménem. Najdete zde mimo jiné popis pravidel týkajících se správy Účtu, přidávání oprávněných zaměstnanců a udělování práv.

 

2.8. Jako uživatel prohlašujete a ručíte za to, že Vámi poskytovaný Obsah nepředstavuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ.

 

3. Nabídka

 

3.1. Produkty k prodeji vystavíte prostřednictvím souboru CSV nebo vyplněného formuláře s parametry Produktu. Obě možnosti jsou k dispozici ve Vašem Účtu MerXu.

 

3.2. Můžete přidat hlavní fotografii a až 10 dalších fotografií, každá s maximální velikostí 10 MB. Fotografie musí být propojeny s obsahem Nabídky. Fotografie nesmí porušovat autorská a průmyslová práva (zejména ochranné známky), obsahovat vodoznaky nebo zrcadlení. Další fotografie mohou zobrazovat Produkt v provozu, detaily přibližující důležité funkce Produktu, balení, vybalování Produktu a příslušenství, nebo různé podoby Produktu.

 

3.3. Jako Prodávající vystavíte Nabídku pomocí nabídkového formuláře. Můžete nahrát fotografie, videa a popisy nabízeného Produktu. Jste plně zodpovědní za informace uvedené v Nabídce, proto očekáváme, že budete spolehliví (více viz bod 6 - „Autorská práva“).

 

3.4. V Nabídce je uvedena prodejní cena bez daní a jiných poplatků (Netto) v konkrétní měně. Cenu můžete skrýt pomocí příslušné funkce MerXu. Nabídce lze přiřadit pouze jednu měnu. Pokud chcete nabízet produkty k prodeji v různých měnách, musíte za tímto účelem vystavit samostatné Nabídky.

 

3.5. V Nabídkách zobrazujeme přibližné ceny v jiných měnách dostupných na platformě MerXu. Ceny v jiných měnách se počítají pomocí průměrného směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v poslední pracovní den předcházející danému dni (např. dni Transakce nebo dni poptávky na směnu). Berte prosím na vědomí, že tyto částky mají pouze informativní povahu a ceny uvedené v cizí měně jsou pouze ilustrativní.

 

3.6. Od okamžiku zveřejnění Nabídky jste jí vázáni, a to v plném rozsahu zveřejněného Obsahu. Úpravy Produktu se považují za novou Nabídku (jde například o případy, kdy nabízíte možnost personalizace/přizpůsobení).

 

3.7. Vyhrazujeme si právo doplnit Vaše Nabídky  o další parametry jednotlivých Produktů. Budeme vycházet z ověřených zdrojů, bude se jednat zejména o EAN kódy nebo informace uvedené v katalogu výrobce příslušného produktu.

 

3.8. Hlavními parametry, podle nichž se na merXu zobrazují jednotlivé Nabídky, jsou následující:

 

a) název, základní atributy (výrobce), obsah popisu Nabídky - řazení je založeno na kvalitě shody mezi textem zadaným při vyhledávání Uživatelem a textem vyplněným v Nabídce;
b) popis, fotografie, parametry - řazení se provádí na základě splnění kvalitativních kritérií, zejména na základě délky popisu a počtu fotografií;
c) cena – kritérium ceny má vliv na řazení Nabídek v případě, že si Uživatel takové kritérium sám zvolí prostřednictvím dostupného filtru.

 

Stanovení pozice je založeno na objektivních faktorech. MerXu neaplikuje personalizované řazení. Další informace, které vám pomohou lépe zviditelnit Vaši nabídku, najdete v manuálu „Atraktivní nabídka“.

 

3.9. Zobrazení doporučených nabídek na hlavní stránce MerXu v kategorii „Doporučujeme“ je založeno na kritériích atraktivní ceny, kvality a jedinečnosti Produktu.

 

3.10. Zobrazení doporučených nabídek na hlavní stránce MerXu v kategorii „Nejoblíbenější“ je založeno na kritériích zájmu, tj. vysokém počtu zobrazení Uživatelů dané Nabídky.

 

3.11. Zobrazování uváděných prodejců v kategorii „Důvěřují nám“ je zdarma - je založeno na parametru počtu a atraktivity Nabídek zadaných Prodávajícím. Umístění Prodávajícího mezi důvěryhodné subjekty je založeno na vzájemné důvěře MerXu vůči Prodávajícímu a Prodávajícího vůči MerXu.

 

3.12. Poskytovatel není smluvní stranou uzavřených smluv. Neneseme odpovědnost za jednání Uživatelů, nesprávné plnění nebo neplnění uzavřených smluv, ani za kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží nebo služeb nebo proces jejich dodání nebo plnění.

 

4. Objednávka

 

4.1. K využívání platformy MerXu k objednávání Produktů je zapotřebí přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla.

 

4.2. MerXu Vám dává možnost sjednat podmínky Nabídky prostřednictvím interního komunikátoru dostupného na panelu objednávek na Vašem Účtu. Před zahájením jednání doporučujeme uzavřít s Vaším obchodním partnerem dohodu o mlčenlivosti (NDA). Obsah a informace vyměňované prostřednictvím komunikátoru nejsou zpracovávány jinými Uživateli, s výjimkou MerXu, které tak činí v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb v souvislosti s ustanoveními v čl. II bod 13 Podmínek.

 

4.3. MerXu umožňuje stranám přizpůsobit Nabídku potřebám Kupujícího prostřednictvím funkce „Požádat o nabídku“, která je k dispozici v okamžiku zadání objednávky (po umístění Produktů do košíku), pokud Prodávající tuto funkci zpřístupnil. Komunikace probíhá prostřednictvím komunikátoru dostupného na platformě MerXu. 

 

4.4. Po přidání Produktů do košíku můžete dokončit svou objednávku (potvrzením dalších kroků nákupního procesu), včetně podání „Požádat o nabídku“, čímž dojde k odložení nákupu, dokud nebudou dohodnuty a potvrzeny podmínky Nabídky mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

 

4.5. Prodávající, který ve zprávě zaslané prostřednictvím MerXu odpoví na „Požádat o nabídku”, uvede, zda je úprava Nabídky možná, a předloží novou Nabídku na Produkt upravenou na základě požadavku Kupujícího (v těchto Podmínkách to označujeme jako „personalizace/přizpůsobení“).

 

4.6. Přijetím nabídky Kupujícím dochází k uzavření smlouvy na koupi upraveného Produktu nabízeného Prodávajícím.

 

4.7. Před dokončením objednávky obdržíte od Kupujícího informace o celkové hrubé ceně objednávky, včetně daní a souvisejících nákladů. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ přijímáte seznam nakoupených Produktů a cenu, kterou za ně zaplatíte, a uzavíráte tak smlouvu s Prodávajícím.

 

4.8. Pokud zadáte objednávku s vyjednáváním o konečných podmínkách, jak je uvedeno v bodě 4.2, navrhujete jako Kupující cenu, kterou chcete za Produkt Prodávajícímu zaplatit. Objednávka je potvrzena, když obě strany - Kupující i Prodávající - přijmou novou cenu za Produkt nabízený Prodávajícím.

 

4.9. Potvrzení objednávky obdržíte automaticky. Oběma stranám zašleme e-mail spolu s údaji o druhé smluvní straně, získané z Účtů smluvních stran. Prodávající obdrží Vaše fakturační údaje nezbytné pro fakturaci a dopravu.

 

4. 10. V souvislosti s uzavřenou smlouvou by měl Kupující zaplatit za Produkty ve lhůtě stanovené smluvními stranami.

 

4.11. Pokud není možné objednávku dokončit, informujte o tom Kupujícího do 24 hodin. Tato lhůta neběží po dobu víkendu, svátků a jiných dnů pracovního klidu, a to vždy od 0:00 do 24:00 dne, po který lhůta neběží.

 

4.12. Platba za Transakce uskutečněné mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v rámci platebních prostředků uvedených v Nabídce, a to prostřednictvím tradičního převodu peněz nebo jiného elektronického převodu.

 

5. Podmínky uzavření a ukončení Smlouvy

 

5.1. Svůj Účet můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na podpora@merxu.com. Ukončení využívání služeb MerXu neovlivní možnost přístupu k Vašim již vytvořeným objednávkám - budete je moci dokončit do 30 dnů ode dne zadání poslední objednávky. Po ukončení platnosti smlouvy Vám můžeme i nadále poskytnout informace, které jste obdrželi nebo uvedli v souvislosti s užíváním Vašeho uživatelského účtu; Potřebujete-li nějaké informace, kontaktujte nás na podpora@merxu.com.

 

5.2. Smlouva mezi vámi a Poskytovatelem bude ukončena po smazání vašeho Účtu. Smlouva je ukončena po uplynutí 30 dnů od smazání Účtu nebo 30 dnů od poslední objednávky zadané nebo přijaté prostřednictvím Účtu, který byl smazán.

 

5.3. Vaše poslední objednávka bude zpracována podle smluvních podmínek platných v době, kdy jste ji zadali.

 

5.4. Pokud porušíte ustanovení této Smlouvy, vyhrazujeme si právo ukončit Smlouvu se třicetidenní výpovědní lhůtou.V této věci Vám zašleme odůvodnění, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli. Opětovná Registrace účtu u MerXu bude podmíněna naším souhlasem. Zárukou, že se takové situaci vyhneme, je dodržování Podmínek.

 

6. Autorská práva

 

6.1. V souvislosti s poskytováním služeb poskytuje MerXu uživatelům obsah chráněný autorskými právy. Kopírování obsahu zpřístupněného v MerXu a jeho sdílení je zakázáno, pokud není v samostatných smlouvách výslovně domluveno jinak.

 

6.2. Abyste mohli používat platformu merXu, potřebujeme Váš souhlas k použití fotografií a popisů Produktů, které jste připravili. Licenci na užívání práv duševního vlastnictví udělujete nám a ostatním Uživatelům umístěním (nahráním) svého Obsahu na náš server (viz čl. II bod 3. těchto Podmínek) a vztahuje se na všechny  možnosti využití známé k datu umístění. Potřebujeme Váš souhlas s používáním Vašich práv duševního vlastnictví v rozsahu, v jakém mohou být Nabídky vytvářeny, doplňovány, sdíleny a zpracovávány v jiných formách. Berte na vědomí, že udělená licence zahrnuje také možnost vytváření tzv. odvozených děl a možnost používat materiály k doplnění Nabídky jinými osobami, a to také těmi, kteří Vám mohou konkurovat.

 

7. Komunikace

 

7.1. Můžete nás kontaktovat písemně zasláním dopisu na adresu Mostní 5552, 760 01, Zlín, nebo elektronicky pomocí e-mailové adresy podpora@merxu.com.

 

7.2. Můžeme použít všechna data, která jste zadali ve svém Účtu, abychom Vás kontaktovali.

 

7.3. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně informovat o jakékoli změně své e-mailové adresy používané pro Platformu, jakož i dalších kontaktních údajů či adres.

 

8. Stížnosti

 

8.1. Poskytovatel je povinen zajistit řádné fungování platformy MerXu a v případě potřeby Vám pomoci při řešení technických problémů.

 

8.2. Pokud podle Vašeho názoru MerXu nefunguje správně, můžete podat stížnost. Stížnost by měla obsahovat Vaše personálie, stručný popis Vašich námitek, datum a čas výskytu problému a návrh, jak stížnost vyřešit. Stížnost nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na podpora@merxu.com.

 

8.3. Na Vaši stížnost odpovíme do 14 dnů; ve velmi složitých situacích si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit.

 

8.4. Pokud ve Vaší stížnosti chybí údaje, které by nám umožnily vyřešit problém nebo poskytnout odpověď, požádáme Vás, abyste je doplnili. Lhůta pro vyřízení stížnosti začíná okamžikem získání úplného popisu Vašich námitek a informací potřebných pro jejich řešení.

 

9. Rizika spojená s využíváním služeb poskytovaných elektronickými prostředky

 

9.1. Myslete na to, že při používání Internetu můžete být vystaveni:

 

a) vlivům škodlivého softwaru spuštěného v prostředí sítě šířeného prostřednictvím replikace kódu,
b) porušení bezpečnostních opatření za účelem získání osobních a důvěrných informací a v důsledku toho i krádeží identity zasláním falešných elektronických zpráv připomínajících zprávy autentické,
c) technice označované jako „phishing“ zasláním falešných elektronických informací, které se velmi podobají informacím autentickým a v důsledku toho získáváním osobních a důvěrných informací o Uživateli,
d) neoprávněnému odposlechu pomocí počítačového softwaru, jehož účelem je zachytit a případně analyzovat data proudící v síti (spyware),
e) porušení autorských práv jejich neoprávněným kopírováním a používáním bez souhlasu a znalostí oprávněné osoby,
f) zpřístupnění malwaru modifikovaného třetími stranami.

 

Podnikáme kroky k minimalizaci rizika těchto hrozeb na MerXu, zejména průběžným monitorováním softwaru, sítě a informováním o konkrétních zvýšených rizicích.

 

10. Odpovědnost

 

10.1. Transakce jsou prováděny výhradně mezi Uživateli platformy MerXu, Poskytovatel není jejich účastníkem, a proto nenese odpovědnost za chování Uživatelů nebo za jejich nesprávné plnění či neplnění smluv, ani za důsledky jednání Uživatelů a třetích stran, kterým dochází k porušení smluv uzavřených mezi Uživateli Platformy nebo mezi Uživateli Platformy a třetími stranami.

 

10.2. Pokud svým jednáním porušíte tyto Podmínky, budeme na to adekvátně reagovat. V takové situaci Vás můžeme varovat. Pokud to nestačí, máme právo omezit funkčnost vašeho Účtu. Posledním krokem může být úplné pozastavení Účtu.

 

10.3. Nejsme Prodávající žádných Produktů. Neposkytujeme ani neodpovídáme za zákonnou záruku za fyzické ani právní vady Produktů a neposkytujeme žádnou záruku kvality.

 

10.4. Neodpovídáme za přerušení poskytování Platformy zcela nebo zčásti, pokud k nim dojde v důsledku poruch, selhání systémů (včetně přenosových systémů a systémů informační a výpočetní techniky), které jsou mimo naši kontrolu, nebo nutnosti provádět servisní či údržbové práce na Platformě.

 

10.5. Vyhrazujeme si také právo pozastavit nebo ukončit poskytované služby v případě výjimečných okolností, za něž nemůžeme nést odpovědnost.11. Zabezpečení Vašeho účtu

 

11.1. Pokud máme důvodné obavy o bezpečnost Vašeho Účtu, můžeme Vás požádat o změnu přístupového hesla. Po provedení změny získáte opět přístup ke svému Účtu.

 

11.2. Pokud máme důvodné podezření, že došlo k narušení bezpečnosti, můžeme přistoupit k dočasnému uzamčení Účtů nebo přístupu k vybraným službám, pokud se domníváme, že je ohrožena bezpečnost Vašeho Účtu nebo jiných Uživatelů. Jakmile bude zdroj problému odhalen a odstraněn, bude přístup ke všem službám a Účtům obnoven.

 

12. Pozastavení účtu

 

12.1. Pokud porušíte tyto Podmínky, můžeme váš Účet pozastavit. Zejména se to může stát, když:

 

a) prostřednictvím Platformy zveřejníte nebo poskytnete ilegální obsah, nebo
b) budete nabízet k prodeji zakázané nebo falešné Produkty, nebo
c) nebudete aktualizovat své osobní a kontaktní údaje.

 

V takovém případě Vám obvykle poskytneme takový přístup k vašemu pozastavenému Účtu a k funkcím Platformy, abyste mohli vypořádat platby a dokončit smlouvy uzavřené před pozastavením Účtu. Zbývající funkce Účtu však budou deaktivovány.  Bezprostředně po pozastavení Vašeho účtu Vám zašleme odůvodnění, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli.

 

12.2. Někdy můžeme také odmítnout založení Účtu, pokud byl Účet, který jste užívali v minulosti, pozastaven. V takovém případě Vám nejméně 30 dnů před ukončením poskytování služeb zašleme odůvodnění, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli. Ve zvláštních případech uvedených v Nařízení můžeme ukončit poskytování služeb v kratším časovém období.

 

12.3. Máme právo znovu aktivovat pozastavený Účet.

 

13. Ochrana osobních údajů

 

13.1. Vaše údaje zpracováváme v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

 

13.2. Pro analytické a statistické účely můžeme zpracovávat další údaje, které nejsou uvedeny výše, ale vztahují se k Vašim aktivitám na platformě MerXu. Děláme to z důvodu, abychom zlepšili kvalitu poskytovaných služeb a vylepšili MerXu.III. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 

1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, a Poskytovatelem, vyplývajícího z užívání Platformy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 

2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 

3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise na stránce https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

4. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Poskytovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Platformy poskytovaných Poskytovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli nebo mezi Uživateli a třetím stranami, vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím MerXu. Takové spory mohou být za splnění všech podmínek taktéž řešeny mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, pokud je jedna strana v postavení spotřebitele a druhá v postavení podnikatele, ovšem děje se tak bez účasti Poskytovatele.IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na www.merxu.com ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

 

2. Poskytovatel může měnit tyto smluvní podmínky dle svého uvážení. Změněné Podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným Poskytovatelem. Toto období nesmí být kratší než 15 dní od okamžiku, kdy jsou na Platformě zpřístupněny změněné Podmínky. Objednávky zadané (včetně těch, co byly potvrzeny Prodávajícím a přijaty Kupujícím) před vstupem změn v platnost se řídí Podmínkami účinnými v okamžiku vytvoření objednávky. Výše uvedená lhůta může být kratší, pokud máme povinnost změnit Podmínky v kratší době, nebo abychom zabránili nepředvídatelnému a přímo hrozícímu nebezpečí.

 

3. O změně těchto podmínek Vás budeme informovat e-mailem. Pokud nebudete se změnou Podmínek souhlasit, máte právo Smlouvu do jednoho měsíce od oznámení změny Podmínek vypovědět smazáním svého Účtu. Pokud tak neučiníte, platí, že se změnou Podmínek a jejich novým zněním souhlasíte. V případě, že Smlouvu uvedeným postupem vypovíte, nezanikají práva a povinnosti, které na základě Smlouvy vznikly před jejím ukončením.

 

4. Tyto Podmínky byly vypracovány na základě českého právního řádu a Smlouva a právní vztahy Smlouvou založené, se řídí se českým právním řádem. 

 

5. Případné spory vyplývající z právních vztahů, na které se vztahují tyto VOP, budou řešeny primárně prostřednictvím mediace pomocí nezávislých mediátorů. Pokud se nedohodneme na tomto řešení, budou případné spory řešeny soudně.  Věcně příslušnými soudy jsou soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem je vždy  soud dle sídla Poskytovatele.

 

6. Místem poskytování služeb Platformy je sídlo Poskytovatele.

 

7. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k lepší orientaci v textu a nelze je použít pro účely jejich výkladu.

 

8. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se použijí zejména příslušná ustanovení OZ, Autorského zákona, a ZOHS. 

 

V. PŘÍLOHY

 

  1. Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví
  2. Zakázané produkty