Regulamin platformy MerXu 

 

 

zawiera definicje i warunki techniczne korzystania z platformy MerXu.

 

 1. Definicje:

   

   

  Regulamin - to ten dokument określający zasady i warunki realizowania usług, dostępny na stronie merxu.com w polskiej i angielskiej wersji językowej, a także w formie umożliwiającej pobranie i zapisanie pliku (.pdf) Określa reguły korzystania z platformy merXu.com i aplikacji mobilnej MerXu - o ile nie zaznaczono inaczej.

   

  Merxu sp. z o. o. wizytówka przedsiębiorcy Merxu sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Święty Marcin 11/7, 61-803 Poznań, Regon: 38585351400000, NIP:779-251-45-27, KRS: 0000835832, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; dalej jako „MerXu” lub “Usługodawca”.

   

  MerXu - prowadzona przez Merxu sp. z o. o. platforma handlowa on-line, dostępna na stronie merxu.com. Korzystanie z platformy odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Usługa jest dostępna w modelu subskrypcyjnym, wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorców; dalej jako “MerXu”, “Usługodawca”, “Platforma” lub “Serwis”.

   

  Miejsce świadczenia usług - umowę o świadczeniu usług wykonujemy w siedzibie MerXu sp. z o.o. Regulamin MerXu podlega prawu polskiemu; prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Merxu sp. z o.o.

   

  Użytkownik - Użytkownikiem stajesz się, gdy zarejestrujesz Konto na platformie MerXu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. W Regulaminie korzystamy też z określeń “Usługobiorca”, “Sprzedający”, “Kupujący” lub “Kontrahent”.

   

  Konto - zbiór funkcjonalności MerXu dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie. Pozwala na realizowanie transakcji na platformie MerXu.

   

  Rejestracja - tak skrótowo określamy formularz znajdujący się na platformie merxu.com, którego wypełnienie i przesłanie rozpoczyna tworzenie Twojego Konta na platformie MerXu. Aby zarejestrować się w MerXu musisz podać pełne dane swojej firmy, ustalić login i hasło, które umożliwi Ci następnie dostęp do Konta.

   

  Weryfikacja - proces autoryzacji zarejestrowanego Konta przeprowadzany przez MerXu dla zapewnienia bezpieczeństwa Kontrahentom Serwisu.

   

  Aktywacja - proces udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu, które pozwolą na korzystanie z Konta MerXu w pełnym zakresie.

   

  Produkt - rzecz, usługa lub rzecz i usługa będące przedmiotem Oferty, przy czym za usługi w rozumieniu tego punktu uważa się dostosowania Produktu do oczekiwań Kupującego (personalizacja/customizacja).

   

  Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierająca dane Produktu wystarczające do zrealizowania Transakcji.

   

  Transakcja - procedura zawierania i wykonywania umowy sprzedaży w ramach MerXu.

   

  System płatności - zewnętrzny operator usługi płatniczej współpracujący z platformą MerXu.

   

  Treści - materiały (graficzne, tekstowe, video) umieszczane na platformie MerXu przez Użytkowników, w tym katalogi Produktów, dane Produktów i bazy danych udostępniane przez Użytkowników i stanowiące podstawę utworzenia Oferty.

   

  Zapytanie ofertowe, negocjacje, customizacja - funkcjonalności MerXu ułatwiające stronom umowy uzyskanie najlepszych warunków Transakcji, obejmujące ustalenie ceny, formy przesyłki, terminu zapłaty czy zmiany cech Produktu (personalizacji/customizacji).

   

   

  k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  pr. aut. - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

  rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego

  p.w.p. - ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.

  u.ś.d.e. - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  u.z.n.k. – ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

   

   

 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z platformy MerXu

  Niezbędne do korzystania z platformy MerXu są:

  • podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Opera, Firefox, Chrome lub Microsoft Edge w najwyższej wersji,
  • rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,
  • włączona opcja akceptacji "cookies",
  • włączona obsługa JavaScript oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

II TRANSAKCJE albo WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


 

 1. Postanowienia ogólne

   

   

  1.1. Jeśli logujesz się na MerXu, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz nasz Regulamin. To także oznacza, że zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   

   

  1.2. Jako Użytkownik oświadczasz, że upoważniasz MerXu do kierowania na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem.

  1.3 Korzystanie z MerXu do dnia 31 grudnia 2021 (włącznie) ma charakter nieodpłatny, przy czym okres ten może zostać wydłużony, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani.

  1.4 Od dnia 1 stycznia 2022 r. korzystanie z MerXu będzie odpłatne (z możliwością wyboru pakietu usług). Informacje dotyczące poszczególnych pakietów oraz wysokości opłat zostaną opublikowane na stronie MerXu z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przynajmniej 21 dni wcześniej, a także przekazane Użytkownikom w formie mailowej.

  1.5 W okresie od dnia opublikowania informacji dotyczącej pakietów do dnia 31 grudnia 2021 r. Użytkownik będzie miał możliwość usunięcia Konta, zgodnie z procedurą opisaną w dziale II pkt 5 Regulaminu. Usunięcie Konta do dnia 31 grudnia 2021 r. (albo w okresie wydłużonym, o którym mowa w ust. 1) nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat.

  1.6 Od dnia stycznia 2022 r. będzie naliczana opłata zgodnie z rodzajem pakietu, który został wybrany przez Użytkownika w panelu ustawień. Jeżeli Użytkownik nie wybierze pakietu do dnia 31 grudnia 2021 r., ani nie skorzysta z opcji usunięcia Konta zgodnie z ust. 3 powyżej, MerXu automatycznie włączy Użytkownikowi najniższy pakiet. O konieczności podjęcia decyzji przez Użytkownika do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie odpowiedniego pakietu usług, MerXu powiadomi Użytkownika w formie mailowej

  1.7. W MerXu obowiązuje zakaz dostarczania Treści, które posiadają charakter bezprawny (np. komentarzy). Oczekujemy od Ciebie poszanowania przepisów prawa i postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami w taki sposób, aby Twoje działania nie wpływały negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub w inny sposób szkodziły naszym Klientom. Poszanowanie dóbr osobistych naszych Klientów oraz osób trzecich jest dla nas szczególnie istotne.

  1.8. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania do sprzedaży Produktów naruszających obowiązujące w polskim systemie prawnym przepisy oraz w systemach prawnych Użytkowników, którzy dokonują Transakcji. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania do sprzedaży produktów naruszających uprawnienia innych osób (w szczególności praw własności intelektualnej).

  1.9. Jeżeli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym przechowywaniu danych, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.

  1.10. W Serwisie mogą pojawiać się treści reklamowe.

   

   

 2. Konto Użytkownika

   

   

  2.1. Korzystanie z platformy MerXu jest możliwe po zarejestrowaniu Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie. Aktywacja umożliwi Ci składanie i otrzymywanie zamówień na Produkty za pośrednictwem MerXu.

  2.2. Konto założysz wypełniając formularz dostępny na stronie merXu.com.

  2.3. Dane, których wymagamy podczas Rejestracji to pełna nazwa Twojej firmy, pełny adres siedziby (w tym: kraj), adres e-mail i numer telefonu; IBAN firmowego konta bankowego firmy oraz login i hasło dostępu, które samodzielnie ustalisz podczas Rejestracji.

  2.4. Oprócz podania powyższych danych, zarejestrowanie Konta wymaga potwierdzenia akceptacji Regulaminu - tę możliwość znajdziesz w obrębie formularza Rejestracyjnego. Gdy prześlesz uzupełniony formularz otrzymasz wiadomość zwrotną od MerXu - zawarty w niej link aktywacyjny pozwoli Ci ustalić hasło dostępu do Twojego Konta i potwierdzi Twoją Rejestrację. To moment gdy zawierasz z MerXu Sp. z o. o. umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2.5. Pamiętaj, że każdą zmianę danych, które podałeś przy Rejestracji Konta, np. zmianę siedziby Twojej firmy, masz obowiązek na bieżąco aktualizować w panelu ustawień.

  2.6. Ze względów bezpieczeństwa Kontrahentów, przeprowadzimy Weryfikację Twoich danych. Poprosimy Cię o przelew weryfikacyjny, autoryzujący Twoje Konto, który następnie zostanie Tobie w całości zwrócony po zakończonej Weryfikacji. Forma tej Weryfikacji może się zmieniać.

  2.7. Konto MerXu możesz udostępnić pracownikom wyszczególnionym w Twoim panelu Klienta. Korzystając z tej funkcjonalności oświadczasz, że pracownicy przez Ciebie wskazani są umocowani do reprezentowania Twojej firmy i zawierania umów w jej imieniu. Funkcjonalności panelu Klienta szczegółowo opisaliśmy w artykule Pomocy. Znajdziesz w nim, m. in. opis zasad zarządzania Kontem, dodawania pracowników i nadawania uprawnień.

  2.8. Jako Użytkownik oświadczasz, że dostarczane przez Ciebie Treści nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k.

   

   

 3. Oferta

   

   

  3.1. Produkty do sprzedaży dodasz poprzez plik CSV lub uzupełniony formularz z parametrami Produktów. Obie możliwości są dostępne na Twoim Koncie w MerXu.

  3.2. Do Oferty możesz dodać zdjęcie główne oraz maksymalnie 10 zdjęć dodatkowych, każde o wadze maksymalnej 10MB. Zdjęcia muszą być powiązane z treścią Oferty. Zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich i własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych), zawierać znaków wodnych ani odbić. Dozwolone jest, aby dodatkowe zdjęcia przedstawiały Produkt w użyciu, zbliżenia ważnych jego funkcji, opakowanie, akcesoria po wyjęciu z pudełka, transformacje Produktu.

  3.3. Jako Sprzedający składasz Ofertę przy pomocy formularza. Masz możliwość zamieszczania zdjęć, filmów oraz opisu oferowanego Produktu. Ponosisz odpowiedzialność za informacje przekazane w Ofercie, dlatego oczekujemy od Ciebie rzetelności (zobacz szerzej “Prawa autorskie”).

  3.4. Oferta winna zawierać również cenę sprzedaży, chyba że skorzystasz z ukrytej funkcji cenowej lub innych funkcjonalności Serwisu. Pamiętaj o wybraniu waluty dla składanej Oferty. Jeżeli będziesz chciał oferować Produkty w różnych walutach, będziesz musiał złożyć osobne Oferty.

  3.5. Jedną z funkcjonalności platformy MerXu jest kalkulator kursów walut, który pomoże Ci poznać cenę Ofert dostępnych na platformie MerXu w innych walutach. W celu obliczenia ceny w innej walucie stosujemy średni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający dany dzień (np. dzień Transakcji lub zapytania o walutę). Pamiętaj, że kalkulator kursów walut ma charakter pomocniczy, a pokazywane ceny w walucie obcej mają charakter wyłącznie poglądowy.

  3.6. Od momentu opublikowania Oferty jesteś związany jej treścią. Modyfikacja jest uznawana za złożenie nowej Oferty (mowa o sytuacjach gdy np. udostępnisz usługę personalizacji/customizacji).

  3.7. MerXu zastrzega sobie możliwość wzbogacania Ofert Sprzedających o dodatkowe parametry Produktów. Wzbogacanie następuje w oparciu o zweryfikowane źródła informacji, w szczególności EAN lub katalogi udostępnione przez producentów Produktów.

  3.8. Główne parametry determinujące plasowanie Ofert, czyli przyznawanie określonej widoczności atrakcyjnym Ofertom, to:

  a. nazwa, atrybuty podstawowe (producent), treść opisu - sortowanie odbywa się w oparciu o jakość dopasowania tekstu wpisanego przez Użytkownika do tekstu uzupełnionego w Ofercie; b. opis, zdjęcia, atrybuty - sortowanie odbywa się w oparciu o spełnienie kryteriów jakościowych, w szczególności dotyczących długości opisu oraz ilości zdjęć; c. cena - kryterium ceny ma wpływ na sortowanie w przypadku dokonania takiego wyboru przez Użytkownika.

  Plasowanie następuje w oparciu o czynniki obiektywne. MerXu nie stosuje personalizacji sortowania. Z szerszym omówieniem wytycznych, które pomogą Ci uzyskać lepszą widoczność Oferty, możesz zapoznać się w poradniku „Atrakcyjna oferta”.

  3.9. Eksponowanie wyróżnionych Ofert na stronie głównej MerXu w kategorii “Promowane” następuje w oparciu o parametry atrakcyjnej ceny, jakości i unikalności Produktu.

  3.10. Eksponowanie wyróżnionych Ofert na stronie głównej MerXu w kategorii “Najpopularniejsze” następuje w oparciu o parametr zainteresowania, tj. wysokiej liczby wyświetleń danej Oferty przez Użytkowników.

  3.11. Eksponowanie wyróżnionych Sprzedających w kategorii “Zaufali nam” jest bezpłatne - następuje w oparciu o parametr ilości i atrakcyjności Ofert składanych przez Sprzedającego. Wyróżnienie Sprzedającego w gronie podmiotów zaufanych opiera się na wzajemnym zaufaniu MerXu do Sprzedającego oraz Sprzedającego do MerXu.

  3.12. MerXu nie jest stroną zawieranych umów. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania Użytkowników, nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawieranych umów oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów czy usług i proces ich dostawy lub realizacji.

   

   

 4. Realizacja zamówień

   

   

  4.1. Wykonanie usługi w ramach platformy MerXu wymaga poprawnego zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła.

  4.2. MerXu daje możliwość negocjowania warunków Oferty za pośrednictwem komunikatora dostępnego w panelu zamówień Twojego Konta. Przed przystąpieniem do negocjacji rekomendujemy zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA). Treści oraz dane przekazywane za pośrednictwem komunikatora nie są przetwarzane przez innych Użytkowników poza MerXu w zakresie, jaki jest niezbędny do właściwej realizacji usług w zw. z postanowieniami działu II pkt 13 Regulaminu.

  4.3. MerXu umożliwia stronom dopasowanie Oferty do potrzeb Kupującego za pośrednictwem funkcji “Zapytanie ofertowe” aktywnej w trakcie dokonywania zakupu (po umieszczeniu Produktów w koszyku), którą może udostępnić Sprzedający. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem komunikatora dostępnego na platformie MerXu.

  4.4. Dodanie Produktów do koszyka pozwala na sfinalizowanie zamówienia (poprzez potwierdzanie dalszych kroków zakupu), w tym złożenie zapytania ofertowego, a tym samym odroczenie realizacji zakupu do chwili ustalenia i potwierdzenia ostatecznych warunków Oferty między Sprzedającym a Kupującym.

  4.5 Sprzedający w odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, w wiadomości wysłanej za pośrednictwem Serwisu, wskazuje czy modyfikacja Oferty jest możliwa i składa nową Ofertę na Produkt dostosowany do zapytania ofertowego Kupującego (w Regulaminie określamy to jako “personalizację/customizację”).

  4.6. Akceptacja przez Kupującego spersonalizowanej Oferty jest równoznaczna z zawarciem umowy przez Kupującego na zakup zmodyfikowanego Produktu oferowanego przez Sprzedającego.

  4.7. Przed finalizacją zamówienia otrzymasz informację od Sorzedającego o łącznej cenie brutto za zamówienie, wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi. Klikając w link „Potwierdzam zamówienie” akceptujesz listę Produktów oraz cenę, i tym samym zawierasz umowę ze Sprzedającym.

  4.8. Jeżeli składasz zamówienie w trybie negocjacji, o których mowa w ppkt 4.2., to Ty jako Kupujący proponujesz cenę, jaką chcesz zapłacić za Produkt Sprzedającego. Wtedy do potwierdzenia zamówienia dochodzi gdy obie strony - Kupujący i Sprzedający - zaakceptują nową ofertę cenową dla Produktu Sprzedającego.

  4.9. Potwierdzenie zamówienia otrzymasz automatycznie. Do obu stron wyślemy wiadomość e-mail wraz z danymi drugiej strony, pobranymi z Konta. Sprzedający otrzyma Twoje dane rozliczeniowe niezbędne do wystawienia faktury i dane wysyłkowe.

  4.10. W związku z zawartą umową Kupujący powinien dokonać zapłaty za towar w terminie ustalonym przez strony.

  4.11. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, poinformuj o tym Kupującego w ciągu 24 godzin roboczych.

  4.12. Opłacanie Transakcji dokonywanych między Sprzedającym a Kupującym odbywa się w obrębie udostępnionych w Ofercie form płatności lub wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym.

   

   

 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

   

   

  5.1. W każdym momencie możesz usunąć swoje Konto pisząc na adres pomoc@merXu.com. Rezygnacja z usług MerXu nie wpłynie na możliwość dostępu do Twoich zamówień - będziesz mógł je sfinalizować w ciągu 30 dni od złożenia ostatniego z nich. Po wygaśnięciu umowy nadal możemy udzielić Ci informacji, które przekazałeś lub wygenerowałeś w ramach swojego Konta; w tym celu prosimy o kontakt mailowy pomoc@merxu.com.

  5.2. Rozwiązanie umowy wiążącej Cię z Serwisem nastąpi po usunięciu Konta. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od złożenia lub otrzymania ostatniego zamówienia z pomocą usuniętego Konta.

  5.3. Twoje ostatnie zamówienie zostanie zrealizowane na zasadach obowiązujących w momencie rozpoczęcia składania tego zamówienia.

  5.4. W przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu, zastrzegamy sobie możliwość rozwiązania umowy prowadzenia Konta za trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia. Otrzymasz od nas uzasadnienie takiej decyzji. Ponowna Rejestracja Konta w MerXu będzie wymagała naszej zgody. Przestrzeganie Regulaminu jest gwarancją uniknięcia takiej sytuacji.

   

   

 6. Prawa autorskie

   

   

  6.1. W związku ze świadczeniem Usług, MerXu udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści udostępnionych w MerXu i ich udostępniane jest zakazane, chyba że z odrębnych umów wynika inaczej.

  6.2. Warunkiem korzystania z platformy MerXu jest posiadanie Twojej zgody na korzystanie ze zdjęć Produktów oraz przygotowanych przez Ciebie opisów. Udzielenie przez Ciebie licencji nam oraz innym Użytkownikom na korzystanie z praw własności intelektualnej następuje w momencie wgrania Twoich materiałów na nasz serwer (por. pkt 3 Regulaminu) i obejmuje wszystkie znane na dzień wgrania pola eksploatacji. Potrzebujemy Twojej zgody na korzystanie z Twoich praw własności intelektualnej w zakresie pozwalającym na tworzenie Ofert, ich uzupełnianie, udostępnianie i przetwarzanie w innych formach. Pamiętaj, że udzielona licencja obejmuje również tworzenie tzw. utworów zależnych i zapewnia możliwość korzystania z materiałów w celu uzupełnienia Ofert przez inne podmioty, również te, które być może z Tobą konkurują.

   

   

 7. Kontakt

   

   

  7.1. Możesz skontaktować się z nami pisemnie przesyłając list na adres Merxu sp. z o.o. ul. Święty Marcin 11/7, 61-803 Poznań albo elektronicznie, korzystając z adresu e-mail pomoc@merxu.com

  7.2. MerXu może użyć do kontaktu z Tobą wszystkich danych, które podałeś na swoim Koncie.

  7.3. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianie adresu mailowego do doręczeń, a także wszelkich innych danych kontaktowych i teleadresowych.

   

   

 8. Reklamacje

   

   

  8.1. MerXu zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania platformy MerXu, a w razie potrzeby udzielenia Ci pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych.

  8.2. Jeśli Twoim zdaniem MerXu nie funkcjonuje prawidłowo, możesz złożyć reklamację na adres: pomoc@merxu.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać Twoje dane, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę i godzinę wystąpienia problemu i propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

  8.3. Na reklamację odpowiemy w ciągu 14 dni; w wyjątkowo złożonych sytuacjach zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia tego terminu.

  8.4. Jeśli w Twoim zgłoszeniu zabraknie szczegółów umożliwiających nam rozwiązanie problemu lub udzielenie odpowiedzi, zwrócimy się do Ciebie o uzupełnienie. Termin rozpatrzenie reklamacji biegnie wówczas od momentu uzyskania pełnego, niezbędnego opisu Twoich zastrzeżeń.

   

   

 9. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

   

   

  9.1. Pamiętaj, że korzystając z internetu możesz być narażony na:

  • działanie szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
  • łamanie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji, a w konsekwencji kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
  • łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Usługobiorcy,
  • niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
  • naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
  • udostępniania zmodyfikowanego przez osoby trzecie oprogramowania złośliwego.

  Podejmujemy działania minimalizujące możliwość wystąpienia tych zagrożeń, w szczególności poprzez bieżący monitoring oprogramowania, sieci oraz informowanie Cię o wzmożeniu ryzyk określonego rodzaju.

   

   

 10. Odpowiedzialność

   

   

  10.1. Transakcje dokonywane są pomiędzy Użytkownikami platformy MerXu, dlatego MerXu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

  10.2. Zareagujemy, jeśli Twoje działania naruszą postanowienia Regulaminu. Możesz wtedy otrzymać od nas upomnienie. Jeśli to okaże się niewystarczające, mamy prawo ograniczyć funkcjonalność Twojego Konta. Ostatnim krokiem będzie zawieszenie Konta.

  10.3. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Produktów oraz nie dajemy gwarancji jakości.

  10.4. MerXu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług w całości albo w części, wynikające z awarii, przypadków wadliwego funkcjonowania systemów (w tym systemów transmisji i systemów teleinformatycznych) będących poza naszym wpływem lub konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu.

  10.5. Niezależnie od tego zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania świadczonych usług lub ich zakończenia w razie zaistnienia sytuacji wyjątkowych, za które również nie ponosimy odpowiedzialności.

   

   

 11. Bezpieczeństwo Twojego Konta

   

   

  11.1. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione podejrzenie związane z bezpieczeństwem Twojego Konta, poprosimy Cię o dokonanie zmiany hasła dostępu. Po wprowadzeniu zmiany odzyskasz dostęp do swojego Konta.

  11.2. W razie uzasadnionych podejrzeń naruszenia zasad bezpieczeństwa możemy zastosować czasowe blokady Kont bądź dostępu do wybranych usług jeśli uznamy, że bezpieczeństwo Konta lub innych Usługobiorców jest zagrożone. Blokady mogą zostać usunięte natychmiast po wyjaśnieniu i usunięciu źródła problemu.

   

   

 12. Zawieszenie Konta

   

   

  12.1. W sytuacjach, gdy naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu, możemy zawiesić Twoje Konto. W szczególności może się to wydarzyć gdy:

  • będziesz dostarczać treści o charakterze bezprawnym,
  • będziesz wprowadzać do sprzedaży Produkty niedozwolone lub podrobione,
  • nie będziesz aktualizować swoich danych.

  W takiej sytuacji, pozostawiamy Ci wgląd do zawieszonego Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających regulować płatności oraz finalizować umowy zawarte przed zawieszeniem. Pozostałe funkcje Konta zostaną wyłączone. W momencie zawieszenia Twojego Konta przekażemy Ci uzasadnienie tej decyzji drogą mailową.

  12.2 W szczególnych sytuacjach możemy także odmówić Ci Rejestracji Konta, jeżeli Konto z którego korzystałeś w przeszłości, zostało zawieszone. W takim przypadku co najmniej 30 dni przed zakończeniem świadczenia usług na Twoją rzecz przekażemy Ci uzasadnienie tej decyzji drogą mailową. W szczególnych przypadkach wskazanych w rozporządzeniu możemy zakończyć świadczenie usług w krótszym terminie.

  12.3. Mamy prawo ponownie aktywować zawieszone Konto.

   

   

 13. Prywatność

   

   

  13.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj.

  13.2. Dla celów analitycznych i statystycznych możemy przetwarzać inne dane, nieujęte powyżej, a związane z Twoją aktywnością na MerXu. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych usług i doskonalenia MerXu.

   III POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.merxu.com, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej

 2. MerXu może zmienić Regulamin i uruchomić jego nową wersję. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Ten termin nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu. Termin może być krótszy, jeżeli zostaniemy zobowiązani do zmiany Regulaminu w krótszym terminie lub w drodze wyjątku zmienimy Regulamin w celu przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu.

 3. Zamówienia złożone (w tym potwierdzone przez Sprzedającego i zaakceptowane przez Kupującego) przed wejściem w życie zmian są realizowane na zasadach dotychczasowych.

 4. O zmianie Regulaminu powiadomimy Cię mailowo. Jeśli odmówisz akceptacji zmian będzie to dla nas oznaczało, że chcesz rozwiązać umowę z MerXu. Brak reakcji na wysłaną wiadomość o zmianie Regulaminu uznajemy za akceptację jego treści.

 5. Regulamin sporządziliśmy w oparciu o i podlega on prawu polskiemu, w szczególności prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie k.c., u.ś.d.e., pr. aut., p.w.p., u.z.n.k.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 8. Regulamin został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej, w przypadku rozbieżności wersja polska będzie miała znaczenie rozstrzygające.

 9. W razie wyniknięcia sporu związanego ze świadczonymi przez nas usługami jesteśmy gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji. W tym celu współpracujemy z niezależnymi mediatorami w Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji Św. Marcin 24/ 402, 61-805 Poznań.

  W związku z tym, że mediacja jest dobrowolna, obie strony winny wyrazić chęć rozwiązania sporu w trybie mediacji.

 

IV ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Kodeks dobrych praktyk merXu w zakresie ochrony Praw Własności Intelektualnej

 2. Produkty niedozwolone i objęte ograniczeniami