PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE ZPĚTNÝ BONUS - TŘETÍ VYDÁNÍ - PRO REGISTROVANÉ

UŽIVATELE PLATFORMY MERXU

 

 

 

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Účelem propagační akce Zpětný bonus (dále jen „Propagace“ nebo „Akce“) je podpora nákupu a prodeje produktů uživatelů registrovaných na obchodní platformě merXu dostupné na www.merxu.com (dále jen „Platforma“).
 2. Organizátorem akce je merXu sp. z o.o. se sídlem v Poznani (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, zapsána do rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII obchodní divize národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000835832, NIP [daňové identifikační číslo]: 7792514527, se základním kapitálem ve výši 5 000 PLN (dále jen „Organizátor“).
 3. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví zásady účasti na Akci a obsahují pravidla, která se účastník Akce zavazuje při účasti na Akci dodržovat.
 4. Podmínky se řídí právními předpisy obecně platnými v Polsku, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují na řádně dokončené Propagační nákupy a na průběh Akce. Podmínky jsou k dispozici pro registrované uživatele Platformy v elektronické podobě na webových stránkách www.merxu.com.
 5. Akce je organizována jako veřejný příslib ve smyslu článků 919-921 polského občanského zákoníku. Organizátor je subjekt, který slibuje odměnu ve smyslu článku 919 polského občanského zákoníku, a to za podmínek stanovených v Podmínkách.
 6. Akce se vztahuje na nákup produktů prodávaných na platformě merXu za stanovenou minimální částku, a to v období od 1. září 2021 do vyčerpání částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, avšak nejpozději do 31. prosince 2021 (dále jen jako „Období propagace“). Organizátor může rozhodnout o prodloužení Období propagace.
 7. Akce probíhá na webových stránkách nákupní platformy merXu - www.merxu.com a vztahuje se na Propagační nákupy prováděné prostřednictvím Platformy ve všech zemích, kde působí, tj. V Polsku, Estonsku, Litvě, na Slovensku a v Česku.
 8. Pro účely Akce se datem Propagačního nákupu rozumí datum prodeje, které je uvedeno na dokladu o nákupu. Dokladem o nákupu pro účely Akce se rozumí faktura, případně faktura s DPH (dále jen „Doklad o nákupu“).
 9. Propagační akce zpětný bonus nemůže být kombinována s jinými propagačními akcemi Organizátora.

 

 

§ 2. ÚČASTNÍCI PROPAGACE, PODMÍNKY ÚČASTI A PENĚŽNÍ BONUS

 

 1. Akce je určena uživatelům nákupní platformy merXu registrovaným na nákupní platformě merXu před zahájením nebo v průběhu trvání Období propagace (dále jen „Účastník“).
 2. Účast na Akci je dobrovolná.
 3. Účastníkem se nemůže stát stávající či bývalý zaměstnanec Organizátora a dále pak osoby, které jsou či byly ve vztahu s Organizátorem smluvní stranou. 

  3.1.  Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba zaměstnaná zejména na základě pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo smlouvy o provedení konkrétního úkolu. Za smluvní stranu se považuje osoba spolupracující s Organizátorem na základě jiného právního titulu, včetně občanskoprávní nebo obchodní smlouvy, přičemž tato osoba je nebo byla registrována na Platformě a stala se jejím uživatelem.

 4. Podmínkou účasti na Akci je, že Účastník provede v rámci jednoho kalendářního měsíce patřícího do Období propagace nákup, popř. více nákupů produktů prostřednictvím platformy merXu za souhrnnou (kumulativní) částku minimálně 1800,00 PLN (jeden tisíc osm set polských zlotých) netto nebo 400,00 EUR (čtyři sta eur) netto nebo  10.000,00 Kč (deset tisíc korun českých) netto  (dále jen „Propagační nákup“).
 5. Účastník může obdržet za Propagační nákup učiněný v rámci kalendářního měsíce patřícího do Období propagace peněžní bonus, jehož výše odpovídá  30% hodnoty nákupu uskutečněné během období trvání propagační akce.
  (dále jen „Peněžní bonus“). 
  5.1 Celková hodnota peněžního bonusu, který Účastník může obdržet činí maximálně 2 200,00 PLN (dva tisíce dvě stě polských zlotých), respektive 500,00 EUR (pět set euro) nebo 13 000,00 CZK (třináct tisíc korun českých).
 6. Účastník obdrží Peněžní bonus ve formě dobropisu na bankovní účet uvedený Účastníkem na jeho uživatelském účtu na MerXu na kartě Můj účet - profil společnosti.
 7. Celková souhrnná částka, která je Organizátorem vyhrazena pro poskytnutí Peněžního bonusu v rámci celé Akce, činí 250 000,00 PLN (dvě stě padesát tisíc polských zlotých). Pořadatel se může rozhodnout tuto částku zvýšit.
 8. Pokud Účastník odstoupí od Propagačního nákupu na základě závazných právních předpisů umožňujících takové odstoupení kupujícího bez udání důvodu, nemá účastník nárok na Peněžní bonus. Účastník, který obdržel Peněžní bonus v rozporu s výše uvedeným ustanovením, se zavazuje tento Peněžní bonus vrátit na bankovní účet, ze kterého Peněžní bonus obdržel do 3 dnů od zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy o Propagačním nákupu.
 9. Omezení uvedené v § 2 odstavci 8 se nevztahuje na případy, kdy Účastník odstoupí v souladu s platnými právními předpisy od kupní smlouvy v důsledku uplatnění svých práv z vadného plnění u produktu, který byl předmětem Propagačního nákupu.
 10. Do hodnoty Propagačního nákupu opravňujícího k získání Peněžního bonusu se nezapočítávají zejména:

  a) transakce provedené mezi spřízněnými subjekty (včetně kapitálových nebo osobních),

  b) transakce uzavřené za jiným účelem než skutečným převodem vlastnictví zboží,
  c) transakce, které porušují zásady dobrých mravů, popř. jsou v rozporu s platnými právními předpisy.
  10.1 Spřízněným subjektem se rozumí zejména mateřská společnost, významný investor, dceřiná společnost,  přidružené subjekty, akcionář dceřiné společnosti a strany, které jsou pod společnou kontrolou s daným subjektem (čl. 3 odst. 1 bod 43 Polský zákon o účetnictví).
 11. Za účelem vzniku účasti na Akci a za účelem získání Peněžního bonusu zašle Účastník Organizátorovi na jeho e-mailovou adresu podpora@merxu.com přihlášku do akce a dále Doklad o nákupu Propagačního nákupu a to (dále jen "Přihláška do akce").
  11.1 Organizátor je oprávněn za účelem prokázání existence transakce požadovat po Účastníkovi dokumenty prokazující přepravu zakoupeného zboží (přepravní dokumenty, včetně CMR / AWB pro dodávky zboží uvnitř Společenství).
 12. Podmínkou pro získání Peněžního bonusu je podání přihlášky do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za který má být Peněžní bonus vyplacen.
 13. V Přihlášce do Akce Účastník uvede: 
  a) jméno a příjmení Účastníka (popř. název společnosti), adresu, daňové identifikační číslo, spisovou značku; 

  b) číslo bankovního účtu Účastníka, na které bude převeden Peněžní bonus. Toto bankovní číslo musí být shodné s číslem bankovního účtu uvedeným na uživatelském účtu Účastníka na merXu v záložce Můj účet - profil společnosti; 
  c) informace o Propagačních nákupech včetně: datum nákupu, úplný název společnosti prodejce, od kterého by Propagační nákup proveden, číslo prodejního dokladu, 
  d) čitelný sken nebo fotografie prodejního dokladu týkajícího se předmětného Propagačních nákupů (Doklad o nákupu).
 14. Přihláška do akce bude akceptována po dobu trvání Období propagace, resp. do doby vyčerpání celkové částky vyhrazené Organizátorem pro účely Akce (viz § 2 odst. 6). Po uplynutí Období propagace nebo po vyčerpání celkové částky vyhrazené pro účely Akce již není možné poslat Přihlášku do akce a požádat tak o poskytnutí Peněžního bonusu.
 15. Údaje poskytnuté v Přihlášce do Akce musí být v souladu s údaji uvedenými v přiložených dokumentech.
 16. Ihned poté, co Organizátor obdrží Přihlášku do akce, bude Účastníkovi zasláno potvrzení o přijetí Přihlášky do Akce na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou v Přihlášce do Akce. Toto potvrzení má neformální charakter a nepředstavuje právo Účastníka na získání Peněžního bonusu.
 17. Na Přihlášky do akce, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, včetně neúplných přihlášek, popř.  těch, které neobsahují požadované přílohy, nebude brát Organizátor zřetel a takové Přihlášky do akce nebudou představovat důvod pro získání Peněžního bonusu.


§ 3. PRAVIDLA POSKYTNUTÍ A VYPLACENÍ PENĚŽNÍHO BONUSU

 

 1. Účastník je oprávněn získat Peněžní  bonus za předpokladu, že správně vyplnil a poslal Organizátorovi Přihlášku do akce za Propagační nákup a dále za předpokladu, že nebyla vyčerpána celková částka, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce.
 2. Peněžní bonus bude udělen jednotlivým účastníkům v závislosti na pořadí správně vyplněných a zaslaných Přihlášek do akce.
 3. Od okamžiku vyčerpání celkové částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, Organizátor ukončí poskytování Peněžního bonusu Účastníkům Akce a nebude přijímat žádné Přihlášky do akce.
 4. Přihláška do akce bude Organizátorem ověřena do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne, kdy Organizátor obdržel řádně vyplněnou přihlášku. V případě dodatečného zjištění o neúplnosti Přihlášky do Akce nebo o tom, že Propagační nákup nebyl proveden v souladu s těmito Podmínkami, Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po Účastníkovi vrácení Peněžního bonusu.
 5. Oznámení o udělení či zamítnutí poskytnutí Peněžního bonusu bude Účastníkovi zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce do Akce. 
 6. V případě, že Účastník pošle Organizátorovi neúplnou Přihlášku do akce, popř. pokud některá z příloh bude nečitelná, Organizátor vyzve Účastníka k provedení nápravy. Pokud účastník ve lhůtě 7 dní od provedení takové výzvy nezjedná nápravu, Přihláška do akce bude považována jako neúplná a Účastníkovi nebude Peněžní bonus vyplacen. 
 7. V případě jakýchkoli pochybností Organizátora týkajících se obsahu Přihlášky do akce Účastníka, případně ohledně splnění či nesplnění dalších podmínek pro získání Peněžního bonusu, je Organizátor oprávněn ve lhůtě stanovené pro ověření Přihlášky do akce v odst. 4, kontaktovat prodávajícího, u něhož Účastník provedl Propagační nákup a vyžádat si od něj informace, na základě nichž Organizátor rozhodne o vyplacení či zamítnutí poskytnutí Peněžního bonusu. 
 8. V případě, kdy Organizátor v rámci Přihlášky do akce obdrží totožný Doklad o nákupu, který Organizátorovi zaslal jiný Účastník, nebude Organizátor k takovému (duplicitnímu) Dokladu o nákupu přihlížet a Přihláška do akce bude vyhodnocena jako neúplná. 
 9. Peněžní bonus bude Účastníkovi vyplacen do 3 dnů ode dne schválení Přihlášky do akce ze strany Organizátora. 
 10. Peněžní bonus bude Účastníkovi vyplacen převodem na číslo bankovního účtu uvedené na jeho uživatelském účtu na MerXu na kartě Můj účet - profil společnosti.
 11. Peněžní bonus nelze vyplatit jinou formou než převodem na bankovní účet Účastníka. Nelze jej poskytnout v jiné formě, např. prostřednictvím voucheru, dárkového poukazu apod.
 12. Účastník není oprávněn převést oprávnění k získání Peněžního bonusu na třetí osobu.
 13. Účastí na Akci Účastník bere na vědomí, že mu mohou vzniknout povinnosti uložené platnými právními předpisy, zejména povinnosti týkající se úhrady daně z příjmu za vyplacený Peněžní bonus. Za splnění těchto povinností nese odpovědnost výhradně Účastník. 
 14. V případě, kdy není možné Peněžní bonus vyplatit z důvodů spočívajících na straně Účastníka (např. nesprávné, neúplné, nepravdivé kontaktní údaje, popř. číslo bankovního účtu) a Účastník tyto údaje Organizátorovi neposkytne ani ve lhůtě stanovené Organizátorem, ztrácí Účastník nárok na poskytnutí Peněžního bonusu, který propadne ve prospěch Organizátora.

 

§ 4. REKLAMACE

 

 

 1. Veškeré reklamace lze podat u Organizátora nejpozději do 31. ledna 2022.
 2. Reklamace se zasílají e-mailem na adresu: podpora@merxu.com s předmětem e-mailu: „Reklamace“. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, obchodní jméno, přesnou adresu Účastníka, e-mailovou adresu, uvedení důvodu reklamace a konkrétního popisu jednání Organizátora.
 3. Reklamace budou vyřízeny do 14 dnů ode dne jejich přijetí.
 4. O výsledku reklamačního řízení bude Účastník podle potřeby informován poštou. Žadatel bude o rozhodnutí písemně informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou při reklamaci do 7 dnů ode dne vyřízení reklamace. Organizátor je také oprávněn informovat Účastníka o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.
 5. Reklamační řízení je dobrovolné a nevylučuje právo Účastníka domáhat se nároků u soudu, nezávisle na reklamačním řízení.

 

 

§ 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 1. Pro účely  těchto Podmínek se GDPR rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.
 2. Správcem osobních údajů účastníků Akce je Organizátor, kterého lze kontaktovat:
  a) písemně na adresu uvedenou v § 1 odst. 2 nebo
  b) e-mailem na podpora@merxu.com.
 3. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem:
  a) účasti na Akci, což znamená zejména přijetí Přihlášky do akce, provedení ověření Přihlášky   do akce, přiznání a převod Peněžního bonusu - bude vycházet z oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
  b) vyřizování reklamací - na základě zákonných povinností uložených Správci podle čl.6 odst.1 písm. c) GDPR;
  c) provádění vyhodnocení Akce, včetně statistické analýzy - právním základem pro zpracování osobních údajů je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožní účast na Akci a poskytnutí Peněžního bonusu. Údaje v rozsahu nezbytném k ověření Přihlášky do akce mohou pocházet také od subjektu, který je stranou Propagačního nákupu, a dalších společností spřízněných s Organizátorem.
 5. Organizátor bude uchovávat osobní údaje Účastníka po dobu nezbytnou pro splnění všech povinností vyplývajících z Podmínek, a po skončení Akce budou osobní údaje uloženy po dobu trvání promlčecí doby pro nároky související s Akcí. Poté budou neprodleně smazány.
 6. Osobní údaje Účastníka mohou být poskytnuty subjektům, se kterými Organizátor spolupracuje na pořádání Akce a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Zejména se jedná o subjekty poskytující služby spojené s převodem Peněžního bonusu popř. subjekty poskytující IT, účetní nebo právní služby.
 7. Účastník má:
  a) právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR;
  b) právo požadovat opravu osobních údajů podle podmínek článku 16 GDPR;
  c) právo požadovat výmaz osobních údajů podle podmínek článku 17 GDPR;
  d) právo na omezení zpracování podle podmínek článku 18 GDPR.
 8. Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem uvedeným v bodě 3 písm. c) výše, za podmínek článku 21 GDPR.
 9. Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou v průběhu Akce zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Podmínky budou k dispozici na webových stránkách www.merxu.com během trvání Období propagace. 
 2. Pravidla pro účast na Akci a pro získání Peněžního bonusu jsou stanovena výhradně v těchto Podmínkách. Všechny propagační a reklamní materiály slouží pouze pro informační účely. 
 3. Organizátor si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Akce či technické nebo organizační zabezpečení Akce. 
 4. Informace o změnách Podmínek budou zveřejněny na webových stránkách www.merxu.com. 
 5. V záležitostech, které nejsou v Podmínkách upraveny se použijí příslušná ustanovení polského práva, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují se na řádně dokončené Propagační nákupy a na průběh Akce.
 6. Soudem příslušným pro řešení sporů je soud příslušný pro sídlo Organizátora, s výhradou závazných ustanovení zákonů jednotlivých zemí ve kterých Platforma působí.
 7. Podmínky jsou platné počínaje dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.merxu.com. 
 8. Podmínky jsou vyhotoveny v polské, anglické, české, litevské, slovenské a estonské jazykové verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost polská verze.